Tietoturvaseloste

Tietoturvaselosteet & Evästeet
Dataskydd & Cookies
Privacy Policy & Cookies

Tietoturvaseloste & Evästeet

ARKEN RESTAURANT ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä
  Rekisterin rekisterinpitäjä Sylvi Ravintolat Oy (2790326-9)
  Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Kimmo Kauppila
  Sylvi Ravintolat Oy
  Österändsvägen 92, 65930 Södra Vallgrund
  +358 40 720 9464
  kimmo.kauppila@aavakertunkotitila.fi
 2. Rekisterin nimi
  Rekisterin nimi on Arken Restaurant uutiskirje asiakasrekisteri.
 3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät asiakassuhteen hoitamiseen,
  hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen
  kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten
  reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.
  Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja
  uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään
  myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.
  Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
  Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä
  rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.
 4. Käsittelyn oikeusperusteet
  Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:
  • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai
  useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
  • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa
  rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien
  toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
  • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen
  etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).
  Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja
  rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu
  tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen
  ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.
 5. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)
  Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot lähtökohtaisesti kaikista rekisteröidyistä
  henkilöistä:
  • henkilön perustiedot ja yhteystiedot: [etunimi, sukunimi, osoite,
  puhelinnumero, sähköpostiosoite];
  • henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön
  asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa;
  • henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.
  Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa
  yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn
  henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa
  asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.
 7. Henkilötietojen säilytysaika
  Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin
  on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin
  henkilötiedot on kerätty.
  Henkilötietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan [kuvaus tähän millaisin väliajoin tietojen
  säilyttämisen tarvetta arvioitaisiin, esimerkiksi viiden vuoden välein tms.]; ja joka
  tapauksessa rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä [kuinka monta
  vuotta] sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on
  päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu
  loppuun. Esimerkiksi kirjanpitotositteita säilytetään viisi vuotta tilikauden päättymisestä.
  Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten
  käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset
  kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden
  epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.
 8. Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen
  säännönmukaiset luovutukset
  Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.
 9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 10. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötietoja sisältäviä aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy
  ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon
  on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.
  Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.
  Tietokantoihin ja järjestelmiin on pääsy vain erikseen myönnettävillä henkilökohtaisilla
  käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja
  -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät
  tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta
  tarpeelliset henkilöt. Lisäksi tietokantojen ja järjestelmien käyttötapahtumat
  rekisteröityvät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.
  Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan
  vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä
  saamansa tiedot.
 11. Rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:
  oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja
  käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada
  pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä
  olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja
  on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen
  suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v)
  rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen
  oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
  tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja
  ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15
  art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä
  lomakkeella;
  oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen
  perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7
  art.);
  oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä
  koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset
  henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon
  tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
  oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman
  aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin,
  joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa
  suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista
  perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen
  tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai
  rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja
  on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen
  velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
  oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää
  henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa
  rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja
  rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön
  rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
  tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
  esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen
  käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa
  sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn
  perusteet (GDPR 18 art.);
  oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut
  rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa
  muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän
  estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen
  tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
  oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
  henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).
  Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 1
  mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.
 12. Verkkoanalytiikka
  Alla olevat palvelut keräävät anonymisoitua tietoa sivuilla vierailuista ilman
  henkilökohtaisia tietoja.
  • Google Analytics
  • Facebook Pixel
 13. Kohdennettu markkinointi
  Sivuilla viereilun perusteella saatamme tehdä kohdennettua mainontaa seuraavissa
  palveluissa
  • Facebook
  • Instagram
  • MailChimp -uutiskirje

EVÄSTEKÄYTÄNTÖ
Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet
asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana.
Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai
muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi
käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Käyttäjää ei voida
tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.Evästeiden käyttökohteet ovat analytiikan, markkinoinnin, viestinnän tehostaminen.

Evästeet jakautuvat alaryhmiin: toiminnalliset evästeet, tuotekehitys ja liiketoiminnan
raportointi, mainonnan raportointi ja mainonnan kohdentaminen.
Käytössä on joitakin palvelun toiminnan kannalta pakollisia kolmannen osapuolen
työkaluja tai liitännäisiä. Tällaisia työkaluja ovat esimerkiksi sivustoilla olevat sosiaalisten
medioiden tai videopalveluiden upotukset tai sosiaalisten medioiden jako- ja
tykkäystoiminnallisuudet. Tällaiset kolmannen osapuolen liitännäiset saattavat lisäksi
kerätä verkkopalveluiden käyttäjistä tietoja esimerkiksi sisällön suosittelemiseksi tai
kävijämäärän seuraamiseksi.

Voit halutessasi estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa tallennetut evästeet tai
pyytää selaimeltasi ilmoituksen uusista evästeistä. Löydät ohjeita evästeiden poistoon
osoitteesta: https://www.aboutcookies.org/ Evästeiden käytön estäminen tai niiden
poistaminen saattaa haitata joitakin sivustomme toimintoja.

Voit lukea lisää evästeistä ja Suomen evästevaatimuksista viestintäviraston
verkkosivustolta https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/toimintamme/saantely-javalvonta/luottamuksellinen-viestinta
Varaamme oikeuden päivittää evästekäytäntöjä esimerkiksi palveluiden kehityksen tai
pakottavan lainsäädännön vuoksi.

Dataskydd & Cookies

DATASKYDD OCH COOKIES

 1. Registrar
  Namn:Sylvi Ravintolat Oy (2790326-9)
  Företags-ID: 2790326-9
  Adress: Österändsvägen 92
  Postnummer: 65930
  Stad: Södra Vallgrund
  Telefonnummer: +358 40 720 9464
  E-post: kimmo.kauppila@aavakertunkotitila.fi
 2. Ansvarig för registret
  Företag: Sylvi Ravintolat Oy (2790326-9)
  Namn: Kimmo Kauppila
  Företags-ID: 2790326-9
  Adress: Österändsvägen 92
  Postnummer: 65930
  Stad: Södra Vallgrund
  Telefonnummer: +358 40 720 9464
  E-post: kimmo.kauppila@aavakertunkotitila.fi
 1. Data Protection Officer
  Företag: Sylvi Ravintolat Oy (2790326-9)
  Namn: Kimmo Kauppila
  Företags-ID: 2790326-9
  Adress: Österändsvägen 92
  Postnummer: 65930
  Stad: Södra Vallgrund
  Telefonnummer: +358 40 720 9464
  E-post: kimmo.kauppila@aavakertunkotitila.fi
 1. Syftet med registret
  Den personliga information vi samlar in är van vid:
  Kundens autentisering och åtkomstkontroll. Registrerade användare att göra beställningar och upprätthålla och utveckla kundrelationer.
 1. Skäl för insamling och behandling av data
  Kundinformationen samlas in och behandlas med kundens samtycke eller i syfte att genomföra ett avtal med kunden.
 1. Informationsinnehållet i registret
  Namn, e-post och telefon nummer.
 1. Retentionstid
  Personuppgifter bevaras så länge det behövs för att utföra ett kontrakt med kunden eller för att utveckla kundtjänst.
 1. Regelbundna informationskällor
  Registret ska samla information om:Från person till person. Register som upprätthålls av myndigheten i den utsträckning som tillåts enligt lag (t.ex. ytj.fi). Data samlas också in med hjälp av analysverktyget Google Analytics.
 1. Regelbundna avslöjanden och överföringar av uppgifter utanför EU eller EES
  Information lämnas inte rutinmässigt utanför företaget. Vissa av de externa tjänsteleverantörerna eller mjukvaruleverantörerna som används av företaget kan lagra data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
 1. Användning av kakor
  Vi använder den så kallade. En cookie funktion cookies. En cookie är en liten textfil som skickas till och lagras på en användares dator som gör det möjligt för webbansvarig att identifiera de besökare som ofta besöker webbplatsen, för att underlätta besökarnas inloggning på webbplatsen och att möjliggöra sammansatt information om besökarna. Denna feedback gör att vi kontinuerligt kan förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarens datorer eller filer. Vi använder dem för att förse våra kunder med information och tjänster anpassade efter varje individs behov. Om en besökande användare inte vill att vi ska ta emot ovanstående information via cookies tillåter de flesta webbläsarprogram dig att inaktivera cookie-funktionen. Detta görs vanligtvis via webbläsarinställningarna. Det är emellertid bra att notera att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de webbplatser vi underhåller och de tjänster vi tillhandahåller fungerar korrekt.
 1. Registreringsskydd
  Uppgifterna överförs via en SSL-säker anslutning.Elektronisk data skyddas av en brandvägg, användarnamn och lösenord.Endast de personer som är anställda av den registeransvarige som behöver informationen under sina uppgifter ska ha tillgång till informationen.
 1. Automatisk beslutsfattande
  Det kommer inte att finnas några automatiska enskilda beslut (artikel 22 i EU: s dataskyddsförordning).
 1. Den registrerades rättigheter
  Den registrerade ska ha rätt att verifiera vilka personuppgifter som lagras i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om verifiering måste skickas och undertecknas till den som är ansvarig för registerfrågor.Rätten till inspektion ska vara gratis en gång per år.Den registrerade har rätt att begära korrigering eller radering av felaktiga eller föråldrade data eller överföring av data från ett system till ett annat. Han har också rätten att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU: s dataskyddsförordning.Den registrerade har rätt att dra tillbaka sitt eller hennes förhandsgodkännande för behandlingen av uppgifter eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående frågor som rör behandlingen av hans eller hennes personuppgifter.Den registrerade har också rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för direkt marknadsföringsändamål.

Privacy Policy & Cookies